ALEN SINKAUZ

Alen Sinkauz (1978., HR) je magistrirao muzikologiju na Filozofskom fakultetu u Padovi. Po zanimanju je skladatelj, basist i kontrabasist u raznim glazbenim, kazališnim i multidisciplinarnim projektima. Njegov je rad usmjeren istraživanju transverzalnih glazbenih formi i maksimalnoj otvorenosti prema različitim glazbenim izričajima. Od 2002. djeluje u hrvatsko-talijanskom eksperimentalnom bendu East Rodeo povezujući avant rock, živu elektroniku, noise, te eksperimentalnu i improviziranu glazbu. East Rodeo je objavio 3 albuma, a na posljednjem “Morning Cluster” gostuju i svjetski poznati glazbenici Marc Ribot, Greg Cohen i Warren Ellis. Alen Sinkauz sklada glazbu za kratkometražne i dokumentarne filmove, a kazališnim se radom bavi od 2002. godine.Od 2010. organizira međunarodni festival eksperimentalne i improvizirane glazbe Audioart u Puli.

Alen Sinkauz (1978, CRO) has a Masters Degree in Musicology from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Padua. He is a composer, bass and double bass player in various music, theatre and multidisciplinary projects. His work is focused on study of transversal musical forms and maximum openness towards different musical expressions. Since 2002 he has been a member of Croatian-Italian experimental band East Rodeo which connects avant-garde, live electronics, noise and experimental and improvised music. East Rodeo has released three albums, and the newest one, “Morning Cluster” hosts world-renowned musicians Marc Ribot, Greg Cohen and Warren Ellis. Alen Sinkauz composes music for short film and documentaries, and he has been involved with theatre since 2002. From 2010 he has been organizing Audioart, international festival of electronic and improvised music in Pula.

Intervju

1. Od kud počinješ i kako?

Ima više početaka i svaki početak je drugačiji. Početi od sebe nije loš početak ili, na primjer, od koncepta, ako uopće postoji koncept. Znam početi jednostavno iz mašte, zamišljajući moguću scensku situaciju ili krećem iz teksta ili jednostavno iz improvizirane situacije, ali isto tako bitno je, a možda i najbitnije, prepoznati s kim se radi. Svaki ljudski odnos nosi i stvara nove vrijednosti. Proces rada i novostečeno iskustvo neprocjenjive su vrijednosti za mene.

Moj medij je prvenstveno glazba koja ulaskom u kazališni prostor poprima jednu specifičnu kvalitetu jer nikad nije sama, nego je uvijek u dijalogu s tekstom, svjetlom i pokretom. Tu fuziju kazališnih elemenata volim promatrati i osjetiti kao jedan izričaj. U nekim projektima je dominantnija glazba, u nekima tekst, a u nekim pokret. U kazalištu mi je važno sagledati cjelinu ili osjećati se dijelom jedne cjeline jer  nikad nije rečeno da će meni najdraža glazbena rješenja dobiti prostor na sceni.

S druge strane, glazba koju stvaram s bendom East Rodeo lišena je komercijalnih i žanrovskih okvira jer u toj zvučnoj kombinaciji se osjećam slobodno, kao i  ostali članovi sastava. Stvaramo glazbu koja se oslanja na čvrste strukture unutar kojih stvaramo prostor za improvizaciju. Ne sviramo jazz jer za jazz je dovoljno da je u glavi. Rezultat je nešto drugačijeg zvučnog sadržaja u kojem naši međusobni odnosi postaju slušljivi i vidljivi.

Uglavnom, radilo se o kazalištu, filmu, koncertu ili snimanju ploče najbitnije metode rada su  posvećenost i iskrenost.

2. Kojim putem ideš?

Glazbeno sam odrastao uz brata s kojim i dan danas dijelim većinu projekata. Imam osjećaj da smo oduvijek imali specifičan pristup organizaciji zvuka.  Moja edukacija je šarolika i kreće od klasičnog obrazovanja, preko jazza i improvizirane glazbe, studija muzikologije, desetogodišnji rad u eksperimentalnom kazalištu TAM teatromusica u Padovi, ali temelj mog odrastanja je urbana glazba i pulska underground scena devedesetih (metal/punk/alter/noise). Teško se riješiti te divlje, ali čiste energije jednom kad ju osjetiš na sceni. Naučio sam biti otvoren i dati vremena zvuku da uđe ili prođe kroz mene. Naučio sam voljeti to što radim, zato sam i pokrenuo Audioart – festival eksperimentalne i improvizirane glazbe – u Puli.

 3. Kuda želiš stići?

Ispred cilja izdvajam uvijek proces kao kreativni put ka cilju. Cilj je u mojem slučaju deadline jednog kreativnog perioda. Cilj je odluka s kojom određujem kraj jednog procesa. Teško je u Hrvatskoj, a i bilo gdje na svijetu, živjeti od jednog ili par projekata. Kao glazbenik i performer sam primoran raditi na više projekata od kazališta do glazbe za film pa sve do gostovanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Svaki projekt ostavlja u meni neki trag, sa svakim projektom rastem i učim, mislim da tome nema kraja. Život koji vodim je vrlo dinamičan, nesiguran I k tome vrlo uzbudljiv. Ne mogu sa sigurnošću reći gdje bih htio stići, ali u svakom slučaju bih volio nastaviti raditi ono što volim.

Interview

1. Where are you starting from and how?

There is more than just one start. To start from yourself is not a bad idea, or for example from a concept, if there is a concept. I usually start from fantasy, imagining some possible stage scene, or from a text or a simply improvised situation. Also, it is also very important to click with whom you are working. Every human relationship brings and creates new values. The process of work and newly earned experience are invaluable to me.

My medium is music which by entering the theatre space takes on a specific quality because it is always in a dialogue with the text, light and movement. I like to observe and feel this fusion of theatre elements as an expression. In some projects the music is the one that is dominant; in some it’s text, in others it’s movement. And in theatre, it’s really important for me to see the big picture or feel as an integral part of one, because it is never sure if the music solutions I like the best will get their chance on the stage.

On the other hand, the music I create with the East Rodeo band is deprived of commercial and genre framework and I feel free in that combination of sound, as well as other members of the band.  We create music that draws on the strong structure within which we create a space for improvisation. We don’t play jazz, for jazz is enough to be in your head. The result is a different soundscape in which our interpersonal relations become listenable and visible.

In general, if you’re creating in theatre medium, film, concert or record medium, the most important methods of work are dedication and honesty.

2. Which way are you going?

In musical sense, I grew up with my brother with whom I work on most of the project. I think we’ve always had a specific approach to the arrangement of sound. My education is colorful and sets of with classical education I music through jazz and improvised music and the study of musicology. Then there is a 10 year long work in experimental theatre TAM teatromusica in Padua. But, the fundamentals of my music upbringing is urban music and the 90’s underground sound (metal, punk, alter, noise) of Pula, my hometown. Once you feel it on-stage, it’s hard to get rid of that wild but pure energy. I’ve learned how to be open and give time to sound to inhabit me or to pass right through me. I’ve learned to love what I do, that’s why I’ve started ‘Audioart’ festival of experimental and improvised music – based in Pula.

3. Where are you going to?

I always put creative process first. In my case, the goal is a deadline of a certain project. The goal is a decision with which I define the end of a process. It’s hard in Croatian, anywhere in the world, to live of one or few projects. As a musician and performer, I am bound to work on several different projects from theatre to film music to guest performances in Croatia and abroad. Every project I work on enriches me, with every single of them I grow and learn and I think that doesn’t end. I can’t say with certainty where I’d like to go but in any case – I’d like to continue doing what I love.

Ima više početaka i svaki početak je drugačiji. Početi od sebe nije loš početak ili, na primjer, od koncepta, ako uopće postoji koncept. Znam početi jednostavno iz mašte, zamišljajući moguću scensku situaciju ili krećem iz teksta ili jednostavno iz improvizirane situacije, ali isto tako bitno je, a možda i najbitnije, prepoznati s kim se radi. Svaki ljudski odnos nosi i stvara nove vrijednosti. Proces rada i novostečeno iskustvo neprocjenjive su vrijednosti za mene.

Moj medij je prvenstveno glazba koja ulaskom u kazališni prostor poprima jednu specifičnu kvalitetu jer nikad nije sama, nego je uvijek u dijalogu s tekstom, svjetlom i pokretom. Tu fuziju kazališnih elemenata volim promatrati i osjetiti kao jedan izričaj. U nekim projektima je dominantnija glazba, u nekima tekst, a u nekim pokret. U kazalištu mi je važno sagledati cjelinu ili osjećati se dijelom jedne cjeline jer  nikad nije rečeno da će meni najdraža glazbena rješenja dobiti prostor na sceni.

Uglavnom, radilo se o kazalištu, filmu, koncertu ili snimanju ploče najbitnije metode rada su  posvećenost i iskrenost.

There is more than just one start. To start from yourself is not a bad idea, or for example from a concept, if there is a concept. I usually start from fantasy, imagining some possible stage scene, or from a text or a simply improvised situation. Also, it is also very important to click with whom you are working. Every human relationship brings and creates new values. The process of work and newly earned experience are invaluable to me.

My medium is music which by entering the theatre space takes on a specific quality because it is always in a dialogue with the text, light and movement. I like to observe and feel this fusion of theatre elements as an expression. In some projects the music is the one that is dominant; in some it’s text, in others it’s movement. And in theatre, it’s really important for me to see the big picture or feel as an integral part of one, because it is never sure if the music solutions I like the best will get their chance on the stage.

In general, if you’re creating in theatre medium, film, concert or record medium, the most important methods of work are dedication and honesty.